Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Materiale publicitare

De ce avem nevoie de un astfel de proiect

În aceste condiții serviciile oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă au de suferit atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ. În prezent serviciile de informare și consiliere, medierea muncii, orientare în carieră și formare profesională continuă, sunt oferite de un număr insuficient de angajați, ceea ce afectează în mod direct șansele de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Din păcate SPO nu dispun de un instrument de sondare a pieței muncii, pentru a putea genera analize, strategii care să anticipeze necesarul de forța de muncă în corelare cu direcția de dezvoltare a sectoarelor economiei, pentru a propune noi direcții de dezvoltare a programelor de formare profesională.
     
În lipsa acestui instrument ne confruntăm cu furnizori de formare profesională care califică șomeri în meserii redundante, întalnim șomeri care deși au 2-3 calificări nu reușesc să își găsească un loc de muncă, sau atunci cand există ocupare aceasta să nu se fi făcut în calificarea dobandită în urma unui program de formare profesională continuă.
    
Realizarea unui instrument care sa ducă la îmbunătațirea procesului de monitorizare și de evaluare a impactului net al măsurilor active de ocupare și îmbunătățirea capacitățtii SPO de anticipare a schimbărilor de pe piața muncii, este un scop ce trebuie atins pentru creșterea performanței Serviciilor Publice de Ocupare.

 

Ce înseamnă OPM pentru SPO?

Serviciile Publice de Ocupare au nevoie de informații corecte, de previziuni, analize și prognoze complexe pentru a-și putea desfășura activitatea în mod eficient în folosul beneficiarilor.
Scopul existenței SPO este acela de a oferi asistență persoanelor în căutarea unui loc de muncă pentru a facilita integrarea/reintegrarea acestora pe piața muncii.


Prin crearea Observatorului pe Piața Muncii – platformă electronică online, care analizează și corelează informațiile de pe piața muncii în vederea emiterii unor studii, rapoarte, sinteze, proiectul furnizează o soluție viabilă de anticipare a nevoilor de formare profesională, ca răspuns la noile cerințe ale pieței muncii.

 

Valoarea adaugată

1. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de formare profesională
Anticiparea evoluției pieței muncii este o informație prețioasă în dezvoltarea programelor de formare profesională continuă. Furnizorii acreditați, publici și privați, vor dezvolta acele programe ce oferă o calificare care garantează succesul în ocupare, existând în acest sens un interes crescut și din partea persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
 
2. Activități interinstituționale
Acest tip de instrument OPM și-a demonstrat utilitatea în mai multe țări din Europa, printre care și România, ceea ce întărește oportunitatea implementării lui și în cadrul proiectului nostru.
Măsurile propuse crează o rețea interinstituțională ce cuprinde sistemul de formare profesională inițială și continuă, operatori activi pe piața muncii și instituții relevante în ocupare, care vor furniza regulat baze de date catre Observator.
Prelucrarea acestor date va genera rapoarte, previziuni, prognoze și analize pertinente ale pieței muncii.

3. Creșterea relevanței calificării persoanelor asistate față de dinamica pieței muncii
Aspect realizat prin anticiparea schimbărilor de pe piața muncii și dezvoltarea programelor de fpc corelată cu aceste schimbări.

4. Dezvoltarea de instrumente, mecanisme, modele inovative în vederea: îmbunătățirii capacității sistemului de a furniza competențe cheie și competențe profesionale pentru toți.
Acest lucru este posibil doar prin dezvoltarea componentei de prognoză furnizată de Observator.

5. Promovează rețele și parteneriate la nivel regional și interregional angrenând instituții de învățământ liceal și superior, alături de instituții relevante pe piața muncii, care vor contribui la alcătuirea bazei de date a Observatorului.

 

OPM și conexiunea cu principiile POSDRU

Proiectul OPM răspunde prin obiectivele sale recomandărilor privind dezvoltarea rețelei de colaborare cu partenerii specializați din sectorul public și privat, în vederea adoptării unei strategii comune la nivel regional și inter-regional . Proiectul furnizează o soluție viabilă de anticipare a nevoilor de formare profesională, ca răspuns la noile cerințe ale PIEȚEI muncii în conexiune directă cu obiectivele principale enunțate de POSDRU:

  • Egalitate de şanse
  • Dezvoltare durabilă
  • Inovare şi TIC
  • Îmbătrânire activă
  • Abordare transnaţională şi inter-regională

     

EGALITATE DE ŞANSE

Proiectul „Observator pe piața muncii” respectă și promovează prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, egalitate de şanse şi nediscriminare în implementarea proiectului.

DEZVOLTARE DURABILĂ

Scopul Observatorului este acela de a oferi SPO instrumentul de analiză, sinteză și predicție a schimbărilor de pe piața muncii din punctul de vedere al nevoii de calificare a forței de muncă, astfel incat beneficiarii SPO să poată urma un program de formare profesională continuă care să le asigure calificarea/ recalificarea într-o meserie cerută pe piața muncii și implicit integrarea socio-profesională durabilă.

INOVARE ȘI TIC

Interconectarea SPO din două regiuni intr-o rețea informațică unitară, al cărei scop este acela de a strânge baze de date referitoare la același domeniu – piața muncii – dar analizată din perspective diferite, permite conturarea unei strategii eficiente de ocupare, bazată pe anticiparea evoluției PIEȚEI muncii.

Platforma informațică rezultată realizează depozitarea și gestionarea bazelor de date. Tot în  format electronic vor fi create și instrumentele de interogare a bazelor de date – care extrag informațiile necesare sub forma unor analize.

ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ

În prezent persoanele cele mai afectate de pierderea locului de muncă sunt persoanele trecute de 45 ani, pentru care calificările deținute încep să-și dovedească inutilitatea în condițiile unei permanente mobilități și transformări a economiei. Este situația care impune înlocuirea calificărilor redundante cu noi calificări, care să le asigure continuitate profesională. Observatorul furnizează analize care să anticipeze necesarul de formare de calificare pe termen lung și mediu, astfel încât persoanele în vârstă să poată opta pentru o nouă calificare, care să le asigure menținerea în  rândul populației ocupate pentru o cât mai lungă perioadă de timp.
 
ABORDAREA INTER – REGIONALĂ ȘI TRANS-NAȚIONALĂ

Proiectul vizează implementarea conceptului „Observator pe piața muncii” în  10 județe din Regiunea Centru și Regiunea Vest și formarea a 100 angajați – personal SPO.  Realizarea unui sistem informațic unitar pentru cele două regiuni duce la o colaborare durabilă între cele 10 SPO. Pentru clienții SPO această colaborare este un câștig reflectat în primul rând în stimularea mobilității forței de muncă și previzionarea mai exactă a evoluției PIEȚEI muncii, precum și a nevoii de dezvoltare a programelor de formare profesională inițială și continuă.

 

Conferința de lansare OPM
 – rezumat video -