Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Strategia de comunicare și promovare a SPO

 

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului OBSERVATORUL PIEȚEI MUNCII, POSDRU/123/4.1/S/29565 – beneficiar  și partener lider AJOFM Hunedoara

 

1. PREZENTAREA PROIECTULUI

Observatorul Pieței Muncii  – OPM este un proiect dedicat pieței muncii cu perioadă de implementare: 01.01.2014 – 05.07.2015. Proiectul implementează metode noi de diagnoză a pieței muncii și generază instrumente adecvate de monitorizare și evaluare pentru măsurarea impactului net al măsurilor active de ocupare.

Proiectul răspunde recomandărilor privind dezvoltarea rețelei de colaborare cu partenerii specializați din sectorul public și privat, în vederea adoptării unei strategii adecvate la nivel regional și inter-regional pentru asigurarea complementarității activităților desfășurate de diferiți actori care actionează pe piața muncii. Realizarea unei analize longitudinale a populației active furnizează o sursă deosebit de valoroasă pentru elaborarea unor studii de caz (traseu profesional personal).

Analizarea evoluției profesionale a unui grup de subiecți, absolvenți ai aceleiași forme de învățământ/calificare, poate furniza informații prețioase legate de viitorul acelei profesii, apreciată în limitele de „succes” sau „redundanță”.

Sunt preconizate fenomenele de mobilitate profesională, prin identificarea zonelor cu potențial confirmat de dezvoltare economică, susținând totodată sistemul local de furnizare a calificărilor, fie prin învățământ inițial fie prin formare profesională continuă.

 

Obiectivul proiectului

 

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea capacității SPO de monitorizare, analiza, anticipare și prognoză a schimbărilor de pe piața muncii, în  scopul adaptării sistemului de furnizare a serviciilor de formare profesională, la tendințele de evoluție a cererii de forță de muncă – la nivel inter-regional.

Prin crearea Observatorului pe Piața Muncii – platforma electronică online, care analizează și corelează informațiile de pe piața muncii în  vederea emiterii unor studii, rapoarte, sinteze, proiectul furnizează o soluție viabilă de anticipare a nevoilor de formare profesională, ca răspuns la noile cerințe ale PIEȚEI muncii. Prin implementarea acestui proiect vor fi emise 31 analize și prognoze privind piața muncii.

Pe termen lung SPO va putea realiza o implementare adecvată a programelor de ocupare, își va imbunătăți capacitatea de a realiza studii, analize și prognoze pe piața muncii, necesare în  procesul de elaborare a strategiilor și politicilor de ocupare, cat și pentru implementarea acestora. Observatorul va furniza fundamentul metodologic pentrusprijinirea a 10 SPO în  elaborarea planurilor de dezvoltare proprii, adaptate particularităților PIEȚEI muncii și profilului regiunii în care sunt situate, dar oferă totodată și capacitatea de sinteză necesară susținerii unei strategii inter-regionale de furnizare a măsurilor active de ocupare, cu precădere orientată spre formarea profesională initială și continuă. Observatorul PIEȚEI muncii implementează metode noi de diagnoză a PIEȚEI muncii și generază instrumente adecvate de monitorizare și evaluare pentru măsurarea impactului net al măsurilor active de ocupare. Proiectul răspunde recomandărilor privind dezvoltarea rețelei de colaborare cu partenerii specializați din sectorul public și privat, în  vederea adoptării unei strategii adecvate la nivel regional și interregional pentru asigurarea complementarității activităților desfășurate de diferiți actori care acționează pe piața muncii. Colaborarea se va realiza prin schimb de informații (situații statistice, baze de date), care sunt supuse unui complex proces de corelare, analiză și interpretare, furnizează analize pertinente ale PIEȚEI muncii pentru identificarea și valorificarea oprtunităților viitoare de formare profesională.

Realizarea unei analize longitudinale a întregii populații active, făra a uzita de tehnicile de eșantionare, furnizează cercetatorului o sursă inepuizabilă de studii de caz (traseu profesional personal). Adoptând o metodologie adecvată de sortare și corelare a datelor, gruparea lor în indicatori agregați, va genera o serie de indici de prognoză a dezvoltării PIEȚEI muncii care să susțină în mod real conturarea unei strategii regionale și inter-regionale de dezvoltare a sistemului de formare profesională. Analizarea evoluției profesionale a unui grup de subiecți, absolvenți ai aceleiasi forme de invățământ/calificare, poate furniza informații prețioase legate de viitorul acelei profesii, apreciată în  limitele de „succes” sau „redundantă”. Sunt preconizate fenomenele de mobilitate profesională, prin identificarea zonelor cu potențial confirmat de dezvoltare economică, susținând totodată sistemul local de furnizare a calificărilor, fie prin invățământ inițial, fie prin formare profesională continuă. Pe parcursul implementării proiectului, cele 10 SPO vor beneficia de un amplu program de promovare la nivelul fiecărui județ (3 evenimente de comunicare și promovare la nivel național);

Pe termen lung Observatorul va aduce un suport calitativ prin eficientizarea furnizării serviciilor de formare profesională ale 10 SPO, aparținând regiunilor Vest și Centru și va aduce un suport calitativ pentru 100 persoane – personal propriu SPO, din care 70% sunt femei, oferind posibilitatea creșterii gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor în  căutarea unui loc de muncă, printr-o gestionare eficientă și anticipativă a programelor de formare profesională.

 

Obiective specifice/operaționale

OBIECTIVUL SPECIFIC 1

Furnizarea unui sistem operațional de analiză, sinteză și prognoză a evoluției PIEȚEI muncii în  scopul creșterii capacității de anticipare a nevoilor de formare profesională.

Acest obiectiv urmărește două aspecte: 1. Realizarea unui sistem interinstituțional pentru furnizarea de date privind piața muncii și evoluția ocupațiilor, care să cuprindă toți actorii implicați în  formarea initială și continuă (învățământ liceal, școli de arte și meserii, învățământ universitar, furnizori acreditati de formare profesională..) pe de o parte și instituțiile care monitorizează piața muncii pe de altă parte (ITM, AJOFM, Evidența Populației etc); 2. Realizarea unei platforme informațice de gestiune a datelor și a unor instrumente de interogare și emitere de rapoarte privind evoluția PIEȚEI muncii.

Parteneriatul interinstituțional se va concretiza într-un „pact de colaborare pentru anticiparea schimbărilor de pe piața muncii”. Realizarea unui sistem de norme și reguli interne va delimita rolul fiecărei instituții în  cadrul acestui pact, în  scopul obținerii unei analize complexe a PIEȚEI muncii. Instituțiile vor furniza date din aria lor de competență către platforma informațică, pentru realizarea bazelor de date. Cu ajutorul instrumentelor de interogare a bazelor de date vom obține rapoarte ale situației actuale de pe piața muncii și prognoze privind evoluția acesteia. Aceste prognoze vor aduce o contribuție semnificativă la realizarea strategiilor de ocupare. Va exista un permanent flux informațional, care va permite analize longitudinale, evidențiind tendințele de dezvoltare a PIEȚEI muncii la nivel regional și interregional. Prin activitățile proiectului se va implementa platforma informațică (tip self-service) – Observator pe piața muncii, necesară în  anticiparea evoluției PIEȚEI muncii, care va conduce la o predicție a necesarului de fortă de muncă și a necesarului de formare profesională, prin raportare la o anumită regiune sau ramură a economiei.

Observatorul va dinamiza sistemul de oferire a măsurilor active de ocupare, influențând modalitatea de furnizare a serviciilor: informarea și consilierea, orientarea în  carieră, furnizarea de programe de fpc, stimularea mobilității forței de muncă etc. Promovarea SPO și a Observatorului se va realiza în  cadrul unei campanii de promovare și susținerea la nivel național – 3 conferințe.

Acest obiectiv contribuie la atingerea: Obiectivului Specific al DCI „imbunătățirea SPO de anticipare a schimbărilor de pe piața muncii” și a Operațiunilor Orientative: „elaborarea de analize, studii, cercetări și prognoze privind piața muncii.”.

Realizarea acestui obiectiv va sprijini în  mod eficient cele 10 SPO din grupul țintă și structurile subordonate, iar personalul propriu va avea un instrument eficient de predicție a schimbărilor necesare în furnizarea serviciilor publice de ocupare beneficiarilor SPO – persoane fizice și angajatori. Observator pe piața muncii va evidenția dinamica PIEȚEI muncii și va asigura gestiunea necesarului de calificare pe piața muncii, va realiza o analiză a perspectivei de dezvoltare economică a regiunii, în  scopul previzionării necesarului de formare profesională.

OBIECTIVUL SPECIFIC 2

Monitorizarea și evaluarea sistemului public și privat de formare profesională, pentru evidențiera impactul net al măsurilor active de ocupare, în  corelare cu cererea și oferta de forță de muncă existentă.Activitatea de monitorizare permanentă a programelor de calificare ofertate de furnizorii de formare profesională publici și privați, în  corelare cu cererea de forță de muncă existentă pe piața (oferta de locuri de muncă vacante – calificări cerute pe piața muncii) și oferta de forță de muncă disponibilă (calificări deținute de șomeri), va evidenția oportunitatea dezvoltării unor programe de formare profesională sau renunțarea la unele calificări. De asemenea, va direcționa activitatea de orientare în  carieră, ca parte componentă a măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă. SPO va dispune de un fundament teoretic în  realizarea strategiilor de orientare în  carieră.

Aceasta va contribui la atingerea obiectivului DCI „imbunătățirea procesului de monitorizare și evaluare a impactului net al măsurilor active de ocupare”.

Anticiparea evoluției PIEȚEI muncii va veni în sprijinul instituțiilor implicate în formarea profesională inițială, mult mai puțin flexibilă în a-și reorienta oferta educațională. Acest sistem educațional are nevoie de analize și predicții pe termen mediu și lung, astfel incât o formă de program școlar care furnizează tinerilor o calificare să-și dovedească eficiența în  momentul finalizării unui ciclu educațional (3-4 ani). O calificare cerută în prezent, dar care devine lipsită de perspectivă pe termen mediu și lung, va duce la creșterea numărului de tineri calificați, dar fără perspectiva identificării unui loc de muncă în concordanță cu calificarea deținută.

Activitatea de monitorizare va furniza rapoarte privind eficienta /ineficiența unui program de formare profesională, dar și o evaluare a furnizorului de formare profesională, în termeni de „eficient” vs. „ineficient”, din perspectiva ocupării. Această analiză se bazează pe o fotografiere a traseului profesional al beneficiarului de formare profesională: angajarea în  calificarea dobândită, perioada de timp de la finalizarea programului până la ocuparea unui loc de muncă. Se vor realiza 31 analize și prognoze privind piața muncii.

Sistemul de monitorizare va fi asigurat de platforma Observator pe piața muncii, care va veni în sprijinul a 10 agenții de ocupare din Regiunea Vest și Regiunea Centru, iar pentru inceput va fi deservit de persoanele din grupul țintă – 100 pers (SPO). SPO va beneficia de o campanie de promovare în care accentul se va pune pe serviciile inovatoare, din rândul cărora face parte și Observatorul.

 

Domeniul major de intervenţie: 4.1  „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

 

Tipul proiectului:

Naţional
Sectorial
X   Multi-regional
Regional
Local

 

Clasificarea domeniilor:

Rural
Urban
X  Rural şi urban

 

Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunea/regiunile: Vest, Centru
 • Judeţ/judeţe: Hunedoara, Timiș, Arad, Caraș-Severin, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures, Brasov

 

Obiective orizontale ale POS DRU:

 • Egalitate de şanse
 • Dezvoltare durabilă
 • Inovare şi TIC
 • Îmbătrânire activă
 • Abordare transnaţională şi interregională

 

Egalitate de şanse

Proiectul „Observator pe piața muncii” respectă și promovează prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, egalitate de şanse şi nediscriminare în implementarea proiectului. Proiectul are în vedere, atât în faza de elaborare, cât și în cea de implementare, prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi tratament între femei și bărbați, a O.U.G. 61/14.05.2008 privind implementarea principiului egalitaţii de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, precum şi a Directivei Consiliului 2000/43/CE şi Directivei 2000/78/CE privind egalitatea de șanse şi de tratament. Sunt promovate practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Principiul egalității de șanse și nediscriminării este promovat pe cele 3 planuri ale proiectului:

 • Echipa de implementare: recrutarea experților pe termen lung și a experților pe termen scurt se face strict pe criterii de competență; sistemul de relaționare și comunicare între nivele ierarhice este strict raportat la post și nu la persoană; sistemul de retribuire privește respectarea prevederilor Ghidului general și nu se acordă preferențial; cel puțin 50% din membrii echipei de implementare vor fi femei; criteriile de recrutare nu prevăd referiri la vârstă, sex etc, ci doar la studii, experiență, abilități necesare postului.
 • Grupul țintă: SPO – sunt cuprinse în proiect toate cele 10 SPO existente în Regiunea Vest și Regiunea Centru; Personal propriu SPO – 100 persoane (70% femei) selecția se realizează în funcție de atribuțiile postului și nu pe criterii ce țin de persoana care ocupă postul; din grupul țintă fac parte acele persoane care au atribuții de serviciu ce interferează cu activitatea Observatorului; având în vedere faptul că din structura SPO femeile constituie cea mai mare parte a angajaților, este de așteptat ca mai mult de 70% din componența grupului țintă să fie ocupată de această categorie; relaționarea cu persoanele care compun grupul țintă este strict legată de activitățile proiectului și de implicarea acestora în activități. Criteriul în baza căruia se realizează selecția persoanelor în posturile de coordonare și implementare a activităților proiectului este cel profesional. Candidații vor trebui să posede atât cunoștințe teoretice cât și abilități de coordonare, comunicare, analiză și sinteză. Nu vor fi admise criterii de selecție care să discrimineze candidații. Cunoștințele și abilitățile necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului pentru experții pe termen lung și scurt angajați vor avea intâietate.
 • Rezultatele proiectului – efectul pozitiv generat este reflectat în elaborarea unor strategii de ocupare eficiente, care să asigure forță de muncă calificată pentru cerințele PIEȚEI muncii aflată în permanentă schimbare; aceste strategii de ocupare sunt orientate spre grupurile vulnerabile, spre persoanele aflate în dificultate, în risc de pierdere a locului de muncă, șomeri, șomeri de lungă durată, șomeri tineri, persoane în cautarea unui loc de muncă, pentru care dorim să oferim acele programe de calificare care să le susțină demersul de reintegrare pe piața muncii.

La definirea grupului țintă s-a avut și se are în vedere cuprinderea tuturor persoanelor care sunt eligibile conform Axei prioritare 4, respectiv DMI 4.1. Dezvoltarea proiectului a pornit de la ideea identificării nevoilor grupului țintă și respectiv identificarea soluțiilor pentru aceste nevoi.

Norme de conduită. Activitatea de management presupune și intocmirea unor norme care să reglementeze conduita experților din echipa de management și echipa de implementare, atât în interiorul proiectului, cât și în  relaționarea cu exteriorul (instituții, persoane cu care se intră în contact). Aceste norme structurate în  Regulament de Ordine Interioară, regulament de Organizare și Funcționare, Proceduri de comunicare, conțin și referiri la promovarea principilului egalității de șanse și al nediscriminării.

Monitorizare. Expertul responsabil cu monitorizarea activităților proiectului va avea atribuții clare în privința semnalării oricărei forme de abuz/ discriminare identificată în  relaționarea dintre membrii echipei de management/implementare sau între personalul angajat pe proiect și o terță persoană. Toate incălcările prevederilor privind nediscriminarea și tratamentul egal vor fi considerate incălcări ale conduitei și abateri disciplinare și vor fi propuse spre sancționare.

Promovare. Pagina de net a proiectului va conține precizări privind semnalarea oricarei abateri/ incălcări a principiului egalității de șanse și al nediscriminării. În acest sens vor fi apreciate toate sugestiile de imbunătățire a activităților și de transparentizare.

 

Dezvoltare durabilă

Strategia Gothenburg definește dezvoltarea durabilă ca o „calitate mai bună a vieții pentru toată lumea, atât pentru prezent cât și pentru generațiile viitoare. Dezvoltarea durabilă înseamnă: dezvoltare economică echilibrată și echitabilă; niveluri înalte de ocupare, coeziune socială și incluziune”. Creșterea calității vieții poate fi atinsă prin numeroase acțiuni. Este de la sine ințeles că nu poate exista satisfacție privind calitatea vieții acolo unde nu există un venit. Pentru a exista venituri este nevoie de un nivel înalt de ocupare. Scopul existenței SPO este acela de a oferi asistență persoanelor în cautarea unui loc de muncă pentru a facilita integrarea/reintegrarea acestora pe piața muncii. În absența unor instrumente adecvate de predicție, demersul SPO de furnizare a măsurilor active de ocupare este realizat intuitiv, fără garantarea unui rezultat pozitiv pe termen lung. Scopul Observatorului este acela de a oferi SPO instrumentul de analiză, sinteză și predicție a schimbărilor de pe piața muncii din punct de vedere al nevoii ce calificare a forței de muncă, astfel incat beneficiarii SPO să poată urma un program de fpc care să le asigure calificarea/ recalificarea într-o meserie cerută pe piața muncii și implicit integrarea socio-profesională durabilă.

Protectia mediului, resurselor, biodiversității. Implementarea tehnologiilor bazate pe TIC, ca alternative la tehnologiile clasice, constituie cea mai intâlnită alternativă atunci când vorbim de protejarea mediului – costuri reduse de implementare și întreținere, tehnologie accesibilă și nepoluantă, accesarea unui volum mare de informații din diferite domenii. Se va adopta ca regulă economisirea resurselor pe cât posibil, limitarea consumului de energie la strictul necesar bunei funcționări, achiziționarea de echipamente cu consum de energie cât mai mic, consumabile biodegradabile, etc.

Contracte. În perioada de implementare vor fi incheiate contracte de colaborare cu firme de reciclare a hârtiei (principalul material utilizat). Consumabilele necesare pentru funcționarea multifuncționalelor vor fi “reincarcabile”, astfel incât să limităm costurile și să reducem deșeurile toxice și materiale plastice.

 

Inovație și TIC.

Interconectarea SPO din două regiuni intr-o rețea informațică unitară, al cărei scop este acela de a strânge baze de date referitoare la același domeniu – piața muncii – dar analizată din perspective diferite, permite conturarea unei strategii eficiente de ocupare, bazată pe anticiparea evoluției PIEȚEI muncii. Acest deziderat este imposibil de realizat în  absența TIC. Platforma informațică rezultată realizează depozitarea și gestionarea bazelor de date. Tot în  format electronic vor fi create și instrumentele de interogare a bazelor de date – care extrag informațiile necesare sub forma unor analize. Viteza cu care sunt realizate permite obținerea unor strategii adaptate nevoilor fiecarei instituții participante, dictate de obiectivele activității proprii.

Observatorul este un produs inovator, deoarece este adaptabil oricărei solicitări de corelații – în  situația în  care în  toate domeniile „anticiparea” și „predicția” sunt cuvinte cheie ale progresului. „Observatorul PIEȚEI muncii” are un concept în  plină expansiune în  Uniunea Europeană, apărut ca o necesitate. Întregul concept dezvoltat de partenerii acestui proiect se bazează pe TIC, motiv pentru care se realizează o infuzie puternică de aplicații soft și echipamente IT de capacitate mare. Pentru implementarea activităților, experții dispun de echipamente IT individuale și periferice comune, astfel incât să existe fluență în comunicare și în  realizarea sarcinilor.

 

Imbătrânire activă

In prezent, persoanele cele mai afectate de pierderea locului de muncă sunt persoanele trecute de 45 ani, pentru care calificările deținute încep să-și dovedească inutilitatea în condițiile unei permanente mobilități și transformări a economiei. Este situația care impune inlocuirea calificărilor redundante cu noi calificări, care să le asigure continuitate profesională. Observatorul furnizează analize care să anticipeze necesarul de formare de calificare pe termen lung și mediu, astfel incât persoanele în vârstă să poată opta pentru o nouă calificare, care să le asigure menținerea în  rândul populației ocupate pentru o cât mai lungă perioadă de timp. Prin tematica abordată, proiectul nu va impune restricții de vârstă participanților, atât celor din echipa de implementare cât și a personalului SPO ci dimpotrivă, va stimula implicarea seniorilor în aceste activități, pentru a acorda tuturor o șansă. Proiectul va promova „Imbatrânire activă” astfel încât persoanelor vârstnice să le fie asigurate mai multe oportunități de exprimare.

 

Abordarea interregională și Transnațională

Proiectul vizează implementarea conceptului „Observator pe piața muncii” în  10 județe din Regiunea Centru și Regiunea Vest și formarea a 100 angajați – personal SPO.  Realizarea unui sistem informațic unitar pentru cele doua regiuni duce la o colaborare durabilă între cele 10 SPO. Pentru clienții SPO această colaborare este un câștig reflectat în primul rând în stimularea mobilității forței de muncă și previzionarea mai exactă a evoluției PIEȚEI muncii, precum și a nevoii de dezvoltare a programelor de formare profesională inițială și continuă.

În cadrul proiectului sunt programate vizite de studiu ale grupurilor țintă și ale echipei de management în Franta și Danemarca pentru un schimb de informații, experiențe, rezultate și bune practici, ceea ce va contribui la promovarea și susținerea inovării prin schimbul de experiențe privind activitățile inovatoare în  ceea ce privește ocuparea – având în  vedere că în  aceste țări Observatorul PIEȚEI muncii este funcțional.

 

2. Partenerii proiectului:

Asociatia non profit L&C Consulting, Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, A.J.O.F.M. –urile din Regiunile Vest și Centru: Arad, Caraș-Severin,  Timiș,  Alba,  Harghita,   Covasna, Sibiu,  Mures, Brașov.

 

3. Listă de abrevieri

OPM – Observatorul Pieței Muncii
AJOFM – Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
OIR – Organismul Intermediar Regional
SPO – Serviciul Public de Ocupare
S – Solicitant
P – Partener (i)

 

4. Documente de referință

Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;
Manualul de Identitate Vizuală POSDRU 2007-2013;
Contractul de Finanțare : OPM POSDRU/123/4.1/S/129565;
Actul Adițional 5.

 

5. Reguli privind implementarea activităților de Informare. Promovare și Publicitate

Beneficiarul principal al proiectului OPM – AJOFM Hunedoara împreună cu partenerii acestuia, vor asigura pe toată durata implementării sale, următoarele reguli legate de activitățile de informare și publicitate:

 1. vizibilitatea adecvată, transparenţa şi promovarea corespunzătoare a proiectului, a obiectivelor şi rezultatelor obţinute;
 2. la finalizarea proiectului, informarea tuturor părţilor implicate în proiect cu privire la finanţarea obţinută şi la rezultatele proiectului, cu menţionarea faptului că acordarea cofinanţării s-a realizat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social European.

 

Toate activitățile de Informare, Promovare și Publicitate vor respecta în totalitate regulile cuprinse în Manualul de Identitate Vizuală POSDRU 2007 – 2013, cu următoarele linii generale de identitate a tuturor documentelor și materialelor emise pe toată durata proiectului, prin utilizarea:

 1. emblemei Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice stabilite în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr.1828/2006, alături de menţionarea Uniunii Europene;
 2. sigla Guvernului României, în conformitate cu standardele grafice stabilite,
 3. referinţei privind Fondul Structural, respectiv „Fondul Social European” şi utilizarea logo-ului FSE în conformitate cu standardele grafice stabilite;
 4. emblemei Instrumentelor Structurale în România, în conformitate cu standardele grafice stabilite, alături de textul „INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013”
 5. declaraţiei „Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” însoţită de expresia „Investeşte în oameni!”.

 

6. Principii generale

Măsurile de informare şi promovare a activității Serviciilor Publice de Ocupare, prin intermediul Observatorului Pieței Muncii, stabilite în cadrul Srategiei de Comunicare și Promovare SPO, au în vedere creşterea accesului solicitanților de informații legate de evoluțiile Pieței Muncii, oferite de platforma de date ale OPM și a transparenţei  acțiunilor derulate în vederea implementării proiectului.

Elaborarea Strategiei de Comunicare și Promovare a SPO stabilește principalele instrumente de comunicare și modalitățile de realizare a acestora, în vederea atingerii Obiectivelor OPM, conform Contractului de Finanțare.

 

7. Scopul strategiei de comunicare și promovare a SPO

Scopul acestei strategii este acela de transmitere a tuturor informațiilor legate de activitățile programate în procesul de implementare a proiectului OPM, la nivelul echipei de management, al tuturor partenerilor proiectului, al  instituțiilor implicate în acțiunile acestuia, la nivelul instituțiilor de monitorizare și avizare a acțiunilor OPM precum și la nivelul publicului larg, în primul rând din regiunile Vest și Centru, dar și din celelalte regiuni economice ale României, interesat de evoluția pieței muncii, reflectată de rezultatele implementării platformei Observatorului Pieței Muncii.

 

8. Obiectivele strategiei de comunicare

OBIECTIVE GENERALE:

Pentru îndeplinirea scopului declarat, Strategia de Comunicare are definite următoarele obiective generale:

 1. informarea publicului profesionist asupra progresului implementării activităților proiectului, asupra modului de diseminare a acestora, conform cerințelor Contractului de Finanțare (cu modificările din Actul Adițional 5). Publicul profesionist este alcătuit din: beneficiarii potențiali și finali, partenerii și colaboratorii proiectului, autorităţile publice centrale, regionale şi locale, reprezentanții Comisiei Europene, organizaţiile guvernamentale, operatorii de proiecte, reprezentanţii mass-media, etc. 
 2. asigurarea accesului la toate informațiile legate de implementarea proiectului prin informarea publicului larg din regiunile de referință și din alte zone ale țării, în legătură cu beneficiile utilizării serviciilor oferite de platforma online OPM.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

 1. informarea internă și externă unitară, corectă şi promptă asupra stadiului de implementare a proiectului prin mijloacele stabilite conform Programului de Activități inclus în Contractul de Finanțare, la nivelul tuturor partenerilor acestuia;
 2. asigurarea coerenţei fluxului de informaţii între toți membrii echipei de management, între aceștia și partenerii și colaboratorii proiectului, precum și între echipa de management și implementare și beneficiarii platformei online OPM, pe baza unei campanii de promovare unitare;
 3. asigurarea acurateţii informaţiei pentru presă în ceea ce priveşte evoluția implementării proiectului,prin mijloacele de comunicare stabilite în Contractul de Finanțare.

 

9. Publicul țintă

Conform cerinţelor Uniunii Europene, toate proiectele finanţate prin Fondul Social European trebuie să respecte regulile de publicitate şi să asigure toate elementele de identificare ale proiectului, în concordanţă cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală editat de Reprezentanţa Comisiei Europene versiunea 2007 – 2013.

Publicul căruia se adresează proiectul OPM este de două tipuri:

 1. publicul profesionist: beneficiarii potenţiali şi finali; partenerii și colaboratorii proiectului, autorităţile publice centrale, regionale şi locale, organizaţiile profesionale şi mediile economice; partenerii economici şi sociali; organizaţiile neguvernamentale; operatorii de proiecte, reprezentanţi ai mass-media, etc.
 2. publicul larg este format din toţi cetăţenii din regiunile de referință ale proiectului, aflați în căutarea unui loc de muncă sau care doresc să fie informați despre evoluția pieței muncii prin intermediul platformei OPM și despre modul de implementare al acestei platforme precum și a celorlalte activități adiacente implementării proiectului.

 

10. Mesajul proiectului

Mesajul central al strategiei de comunicare și promovare rezidă în sintagma INVESTEȘTE ÎN OAMENI!, ceea ce pune în evidență calitatea strategiei pentru dezvoltarea resurselor umane, pentru a facilita integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii a celor care au ieşit temporar din sistem și pentru a permite o analiză actualizată a cererii și ofertei de forță de muncă.

Mesajul capătă valențe particularizate după foma de structurare a conţinutului, ponderea diferitelor elemente informaţionale, emoţionale, motivaţionale, gradul de redundanţă a mesajului.

 

11. Canale de comunicare

Există mai multe canale de comunicare în cadrul proiectului, fiecare având  o construcție și derulare specifice:

 • Comunicarea cu grupul ţintă – bidirecţională (se aşteaptă feedback şi implicare);
 • Comunicare cu publicul;
 • Comunicare între partenerii din proiect – implicarea activă a acestora în Implementarea acţiunilor stabilite prin Contractul de Finanțare și realizarea în termenii propuşi ai indicatorilor proiectului; 
 • Comunicarea cu mass-media.

 

Modalităţile de comunicare cele mai eficiente sunt următoarele:

 • website (blog – www.observatorulpieteimuncii.wordpress.com) dedicat informării despre toate etapele de implementare ale proiectului, incluzând și raportul lunar de structură;
 • pagina de Facebook;
 • tipărirea de materiale publicitare, de promovare și informare;
 • amplasarea materialelor publicitare în zonele de vizibilitate maximă pentru publicul interesat de informațiile oferite de proiect;
 • comunicate de presă;
 • conferințe de presă;
 • anunțuri de presă;
 • work-shopuri specific grupurilor țintă;
 • conferințe.
 • vizite de studii pentru grupurile țintă.

 

12. Modalitățile de comunicare

 1. emiterea de comunicate de presă cu privire la toate tipurile de evenimente organizate (licitarea anumitor servicii sau achiziții, organizarea de workshop-uri, conferinţe, vizite de studii);
 2. organizarea de evenimente (workshop-uri, conferinţe, conferințe de presă);
 3. publicarea de informaţii referitoare la licitaţii pe site-ul MT sau al instituţiilor relevante (anunţuri de intenţie, anunţuri de participare la licitaţie, anunţuri de atribuire a contractelor);
 4. prezentarea unui raport de strcutură privind evoluția implementării proiectului pe fiecare activitate principală a acestuia;
 5. tipărirea de broşuri, pliante, afişe, bannere, newsletter, revistă. Realizarea grafică a materialelor informative şi conţinutul acestora vor fi în conformitate cu specificaţiile Manualului de Identitate Vizuală, ediţia 2007 – 2013 și avizelor OIR.
 6. crearea unui website dedicat prezentării tuturor aspectelor care contribuie la implementarea proiectului;
 7. crearea unei adrese de e-mail dedicată corespondenţei rapide şi eficiente cu publicul profesionist;
 8. realizarea de baze de date foto şi video despre evenimentele desfăşurate în cadrul fiecărui proiect.

 

13. Monitorizarea activității de comunicare și promovare

Beneficiarul proiectului va verifica și monitoriza evalua calitatea rezultatelor evenimentelor organizate, respectiv a materialelor promoționale furnizate, a documentelor emise către mass-media precum şi a articolelor din conținutul newsletter-ului și al revistei OPM, ca și cele postate pe website( blog) şi pe pagina de Facebook, inclusiv rapoartele de structură lunare, urmărind conformitatea lor cu specificaţiile din Contractul de Finanțare, Manualul de Identitate Vizuală şi acest document.

Pentru a monitoriza periodic eficienţa şi eficacitatea activităţilor de informare şi comunicare managerul de proiect va utiliza următoarele instrumente:

 • Comunicarea interpersonală;
 • Rapoarte de activitate şi liste de prezenţă;
 • Apariţii în presă;
 • Arhiva de corespondență electronică;
 • Monitorizarea materialelor distribuite și a celor rămase;
 • Rapoarte de structură.

Partenerii au obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarului toate rezultatele activităţilor derulate. În acest sens partenerii vor întocmi rapoarte lunare, rezultatele fiind prezentate atât în variantă imprimată, cât şi electronică (fisiere *.doc sau *.xls).

 

14. Evaluarea strategiei de comunicare și promovare

Procesul de evaluare a modului de implementare a prezentei strategii are caracter trimestrial.

Expertul de Comunicare întocmește la finalul fiecărui trimestru raportul de evaluare cu privire la activităţile de comunicare și promovare ale tuturor SPO prezente în proiect, pe baza  următorilor indicatori:

 1. numărul evenimentelor de informare publică organizate pe parcursul perioadei;
 2. numărul de newsletteruri și reviste diseminate;
 3. numărul de vizite pe website ( blog) și pagina de Facebook;
 4. numărul de materiale informative tipărite şi distribuite;
 5. numărul comunicatelor de presă emise;
 6. numărul de produse de comunicare emise, altele decât cele menționate expres;
 7. numărul de conferințe de presă;
 8. numărul de articole apărute în mass-media.

Pe baza analizei acestor indicatori se va stabili eficiența modalităților de comunicare și promovare ale SPO întreprinse pe parcursul perioadei raportate, dacă au avut impact asupra publicului ţintă şi dacă au asigurat informarea corectă.

 

15. Sustenabilitatea post-implementare a proiectului prin utilizarea instrumentelor de informare și promovare

Proiectul Observatorul Pieței Muncii trebuie să-și demonstreze sustenbilitatea după încheierea acestuia, pe o perioadă de 3 ani. În acest interval de timp, toți reprezentanții grupurilor țintă și responsabilii acestora vor informa și promova în cadrul SPO precum și publicul larg, cu toate aspectele legate de evoluția platformei Observatorul Pieței Muncii.

Pentru aceasta vor fi derulate următoarele activități la nivelul celor 10 SPO din regiunile Vest și Centru:

 • Organizarea de work-shopuri – 2/an;
 • Organizarea de seminarii –  2/an;
 • Emiterea de comunicate de presă – 4/an;
 • Emiterea de anunțuri de presă – 4/an;
 • Publicarea de articole și materiale de promovare în mass-media și pe blogul și site-ul proiectului observatorulpieteimuncii.wordpress.com
 • Organizarea ZILEI DESCHISE ÎN OPM – 1/an.
 • Organizarea de discuții și întâlniri cu beneficiarii OPM ori de câte ori va fi necesar.

 

Material realizat de Felicia Gabriela Portasa
Expert comunicare OPM

Aprobat,
Mihaela Boian
Manager proiect